ชัยญามล เลิศสงคราม's profile picture ชัยญามล เลิศสงคราม

Details
Details

Personal Details:

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างความมั่นคงในอาชีพเพื่อมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยข้าพเจ้าสามารถเติบโตได้ตามเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพ และมีศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทุกวันนี้โลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในการทำงานก็เช่นกัน หากว่าเราไม่มีการพัฒนาตัวเองเลย งานที่มั่นคงอาจจะกลายเป็นงานไม่มั่นคงก็ได้ในอนาคต ดังนั้นเราควรมีการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ

ชื่อผู้รับการประเมิน

นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เริ่มเข้าปฏิบัติงาน          
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบัน

สังกัด               
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 • Business phone: 0-2244-5242
 • Fax number: -
 • Person ID: 2020-055

Social media accounts

คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนางาน แผนงานและโครงการ

Employment history

หัวหน้าสำนักงาน Suan Dusit University
24 Jan 2022 - Present
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน Suan Dusit University
1 June 2016 - 24 Jan 2022
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและธุรการ Suan Dusit University
1 June 2014 - 31 May 2016
ICT Project Manager Suan Dusit University
1 June 2005 - 31 May 2014
Details

External media

Education history

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี(วท.ม), 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ), 2547

Details

ชัยญามล เลิศสงคราม's portfolios

ห้ามลอกเลียนแบบ ลิขสิทธิในการจัดทำ ePortfolio iTuCKe@dusit

Interests

มีชีวิตการทำงานและเรื่องส่วนตัวต้องสมดุลเครียดได้ เหนื่อยได้ แต่ต้องไม่ถึงระดับที่รบกวนคุณภาพชีวิต และต้องเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตามสมควร ออกกำลังกายวิ่ง เดินป่า ปีนเขา เล่นเกม การลงทุน เกษตรพอเพียง

Details

Personal goals

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้

 การตั้งเป้าหมายคือ การบอกตัวเองว่ากำลังจะไปที่ไหน เพื่อให้ทุก ๆ วันของเราเหมือนการเดินทางที่มีความหมาย

 1. ออมเงิน 20%  ของเงินเดือนทุกเดือน ออมทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชี
 2. นำเงิน 10% ต่อปีไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยอย่างน้อย 7% ต่อปี
 3. ไม่ทะเลาะกับใครเลยตลอดปี 2023 ด้วยการปรับนิสัยให้ใจเย็น มีสติและคิดก่อนพูด
Details

Career goals

การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในตอนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทักษะหรือความสามารถที่แต่ละคนมีเกี่ยวกับเรื่องงาน เพราะทักษะเกี่ยวกับเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เราจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะอื่นๆ ให้องค์กรสามารถพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

การผัดวันประกันพรุ่ง คืออุปสรรคใหญ่ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้น หลังจากเรากำหนดเป้าหมาย และวางแผนเสร็จแล้ว เราควรเริ่มต้นลงมือทำโดยทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ อย่างไร้จุดหมาย

Details

Personal skills

 • มีความสนใจทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับดชอบในงาน สามารถประสานงานกับลูกค้าได้ดี
 • ถ่ายทอดให้คำปรึกษาข้อมูลแก่ผู้อื่นถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้ง ดูแลเครื่องแม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายได้
 • สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล วางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภายในได้
Details

Academic skills

อบรม สัมมนา ศึกษา และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

Details