ชัยญามล เลิศสงคราม's profile picture ชัยญามล เลิศสงคราม

Personal Details:

บุคลากรสามารถเติบโตได้ตามเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพ และมีศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ชื่อผู้รับการประเมิน

นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม

ID Card 3460500001325

Personal ID 2020-055

Date of Birth 03 OCT 1982

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยฯ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เริ่มเข้าปฏิบัติงาน          
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบัน

สังกัด               
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 • Business phone: 0-2244-5242
 • Fax number: 0-2668-7137
 • Mobile phone: 08-4899-0989
 • Person ID: 2020-055
 • Email address: chaiyamol_lea@dusit.ac.th

Social media accounts

Employment history

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Suan Dusit University
1 June 2016 - Present
ICT Project Manager Suan Dusit University
1 June 2005 - to Present
Details

Education history

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี(วท.ม), 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ), 2547

Details

ห้ามลอกเลียนแบบ ลิขสิทธิในการจัดทำ ePortfolio iTuCKe@dusit

ชัยญามล เลิศสงคราม's portfolios

แฟ้มสะสมผลงาน 2563

แฟ้มสะสมผลงาน 2563

(2 pages)
แฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท...

Interests

มีชีวิตการทำงานและเรื่องส่วนตัวต้องสมดุลเครียดได้ เหนื่อยได้ แต่ต้องไม่ถึงระดับที่รบกวนคุณภาพชีวิต และต้องเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตามสมควร

Details

Personal goals

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้

Details

Career goals

 • ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในองค์กร
 • ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • มีงานที่มั่นคงและสามารถทำได้ระยะยาว
 • เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้
 • งานต้องมีคุณภาพ ไม่ผิดพลาด
 • ได้เรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ชีวิตงานและส่วนตัวต้องสมดุลเครียดได้ เหนื่อยได้ แต่ต้องไม่ถึงระดับที่รบกวนคุณภาพชีวิต
 • และต้องเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตามสมควร
Details

Personal skills

 • มีความสนใจทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับดชอบในงาน สามารถประสานงานกับลูกค้าได้ดี
 • ถ่ายทอดให้คำปรึกษาข้อมูลแก่ผู้อื่นถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้ง ดูแลเครื่องแม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายได้
 • สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล วางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภายในได้
Details

Academic skills

อบรม สัมมนา ศึกษา และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

Details