วรรณภรณ์ นุชเจริญ's profile picture วรรณภรณ์ นุชเจริญ

Wannaporn Nutcharoen

My profile

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (กลุ่มงานบริการวิชาการ )

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  • First name: Wannaporn
  • Last name: Nutcharoen
  • Occupation: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
  • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • Person ID: 2010-082
  • Business phone: 02-244-5220
  • Mobile phone: 064-8346945
  • Fax number: 02-668-7136

My Information

Personal information

Date of birth 16 January 1989
Place of birth Bangkok
Citizenship Thai
Gender Female
Marital status Single

Goals

Personal goals

ทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

Skills

Personal skills

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

History

Education history

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์

มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษา) at โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2544 - 2550

Certifications, accreditations and awards

วรรณภรณ์ นุชเจริญ's groups

วรรณภรณ์ นุชเจริญ's friends

SDU Training Center

Details

วรรณภรณ์ นุชเจริญ's portfolios

Job description

1.งานบริการวิชาการ

    1.1. งานศูนย์ทดสอบ MOS

        - ประสานงานและดูแลการสอบ

        - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์

        - จัดทำตารางการสอบประจำเดือน

        - จัดทำข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารการสอบ

   1.2. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

        - จัดทำตารางหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี

        - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

2.งานบริการ

    2.1. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

   ดำเนินการบริหารจัดการการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   2.2. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายนอก

        - ติดต่อประสานงานการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

         - ประชาสัมพันธ์การให้บริการ

         - จัดทำใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้

         - จัดทำสรุปแบบประเมินผลการใช้บริการ

         - จัดทำ Account Internet สำหรับหน่วยงานภายนอก

    2.3. ให้บริการที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

    ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับ User ได้แก่ WBSC-LMS, Microsoft Office 365, Mobile Learning, Smart Classroom, e-Portfolio เป็นต้น

   2.4 งานประสานการพัฒนาระบบ

   ประสานงานการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด MOOCs (Massive Open Online Courses)

3.งานประชาสัมพันธ์

      - ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

4.วิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

5.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    5.1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

    - รวบรวมข้อมูล รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อใช้ในการประเมินประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.2 จัดทำรายงานการประชุมของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

    5.3 เป็นคณะทำงาน ดูแลและรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

   5.4 รับผิดชอบควบคุมดูแล ipad ของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ ICT 

Details