สุพรรณิการ์ ทับมณี's profile picture สุพรรณิการ์ ทับมณี

Profile Information

สุพรรณิการ์ ทับมณี's profile picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Business phone: 022445223
  • First name: Supunnigar
  • Last name: Tupmanee
  • Mobile phone: 0816596992
  • Occupation: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
  • Person ID: 2010-083
  • Email address: supunnigar_tup@dusit.ac.th

Job Description

1. บริหารจัดการงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และโครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1.1.1. การให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.1.2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตร การบริหารจัดการให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และสรุปการดำเนินงานโครงการ

1.2. โครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1.2.1. การบริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.2.2. การให้บริการการฝึกอบรมเป็นกลุ่มแบบครบวงจร คือ การจัดทำหลักสูตฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือของหน่วยงานที่มารับบริการ การบริหารจัดการการฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม และการสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรม เป็นต้น

2. บริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Specialist

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (MOS) ให้บริการทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมการจัดการสำนักงาน สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

3. บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของหน่วยบริการวิชาการ

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในส่วนของงานบริการวิชาการ และการหารายได้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยการบริหารจัดการศูนย์สอบ Microsoft Office Specialist (MOS) บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

4. ให้บริการที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับ User ได้แก่ WBSC-LMS, Microsoft Office 365, Mobile Learning, Smart Classroom, e-Portfolio เป็นต้น

5. บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการบริหารจัดการการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6. วิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

7. จัดทำรายงานการประชุมของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

8. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8.1. บริหารจัดการและควบคุมงานการเงิน โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และโครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน ของโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และโครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ โดยการตรวจสอบการสรุปผลรายรับ-รายจ่าย ของโครงการฯ

8.2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการ ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ดำเนินการรวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

8.3. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวบรวมผลการดำเนินงานและสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

Personal skills

- พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที

- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที

- คอมพิวเตอร์ 

     1. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

     2. สามารถใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิค ได้ (Adobe Photoshop, Adobe Flash)

     3. สามารถใช้งานโปรแกรมด้านการจัดทำเว็บไซต์ได้ (Adobe Dreamweaver)

- ภาษาอังกฤษ

     สามารถใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ พอใช้

Details

Certifications, accreditations and awards

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (2553)
20 พฤษภาคม 2554
Microsoft Office Specialist (Office Excel 2007)
February 2011
Microsoft Office Specialist (Office Word 2007)
January 2011
Microsoft Office Specialist (Microsoft Office Word 2003)
September 2008
Microsoft Office Specialist (Microsoft Office PowerPoint 2003)
September 2007
Microsoft Office Specialist (Microsoft Office Excel 2003)
September 2007
Details

Education history

Master of Science (Information Technology) (Information Technology) at King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
June 2003 - March 2006

Bachelor of Science in Computer Science (Information Technology) at King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
June 1997 - March 2000

Details

Employment history

งานบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
ปัจจุบัน

- จัดทำแผนบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี หน่วยบริการวิชาการ กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หน่วยบริการวิชาการ - ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักฯ - คณะกรรมการบริหารสำนักฯ - คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักฯ - พัฒนาและจัดทำหลักสูตรอบรมทั้งด้าน IT และ NON IT - บริหารจัดการโครงการฝึกบอรมคอมพิวเตอร์ประจำปี - บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี - บริหารจัดการโครงการทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ - บริหารจัดการศูนย์ทดสอบความรู้และทักษะมาตรฐานการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office - บริหารจัดการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายนอก - บริหารจัดการโครงการบริการพิเศษให้กับสำนักฯ - ผู้ประสานงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานงีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในสาขาอาชีพที่ได้รับอนุญาต จำนวน 8 สาขา - วิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

- วิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินการงานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินการโครงการฝึกคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบโอนสำหรับนักศึกษา - ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา - ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายนอก

Details

สุพรรณิการ์ ทับมณี's portfolios

สุพรรณิการ์ ทับมณี's friends

สุพรรณิการ์ ทับมณี's groups

สุพรรณิการ์ ทับมณี's wall

No wall posts to display
View whole wall