เอื้ออารี จันทร's profile picture เอื้ออารี จันทร

แฟ้มผลงาน ดร.เอื้ออารี (ทองแก้ว) จันทร

Details

แฟ้มผลงาน รอบ 2/2559

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2559

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2559

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2559

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2559

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2559

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2559

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 2/2559

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 2/2559

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 2/2559

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 2/2559

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2559

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2559

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 2/2559

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 2/2559

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2559

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2559

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2559

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2559

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2559

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2559

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2559

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2559

แฟ้มสะสมงาน รอบที่ 1/2559

1. ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

1. ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

2. มคอ.3

2. มคอ.3

3. มคอ.5

3. มคอ.5

4. เอกสารประกอบการสอน

4. เอกสารประกอบการสอน

5. สื่อการสอน

5. สื่อการสอน

6. วิจัย/บทความวิชาการ

6. วิจัย/บทความวิชาการ

7.ตำรา/หนังสือ

7.ตำรา/หนังสือ

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉฑาะ

สมรรถนะเฉฑาะ

แฟ้มผลงาน รอบ 1/2562

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2562

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2562

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2562

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2562

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2562

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2562

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2562

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2562

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2562

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2562

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2562

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2562

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2562

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2562

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 1/2562

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 1/2562

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 1/2562

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 1/2562

แฟ้มผลงาน รอบ 2/2561

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2561

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2561

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2561

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2561

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2561

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2561

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2561 v.2

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2561 v.2

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2561

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2561

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2561

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2561

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2562

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2562

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2561

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2561

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2561

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2561

แฟ้มผลงาน รอบ 1/2561

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2561

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2561

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2561

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2561

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2561

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2561

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 1/2561

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 1/2561

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2561

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2561

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2561

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2561

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 1/2561

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 1/2561

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2561

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2561

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2561

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2561

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2560 v.2

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2560 v.2

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2560 v.2

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2560 v.2

แฟ้มผลงาน รอบ 2/2560

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2560

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 2/2560

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2560

2. มคอ.3 รอบประเมิน 2/2560

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2560

3. มคอ.5 รอบประเมิน 2/2560

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 2/2560

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 2/2560

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 2/2560

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 2/2560

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2560

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 2/2560

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 2/2560

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 2/2560

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2560

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 2/2560

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2560

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 2/2560

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2560

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 2/2560

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2560

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 2/2560

แฟ้มผลงาน รอบ 1/2560

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2560

1. ภาระงานสอน รอบประเมิน 1/2560

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2560

2. มคอ.3 รอบประเมิน 1/2560

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2560

3. มคอ.5 รอบประเมิน 1/2560

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 1/2560

4. เอกสารประกอบการสอน รอบประเมิน 1/2560

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2560

5. สื่อการสอน รอบประเมิน 1/2560

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2560

6. วิจัย/บทความวิชาการ รอบประเมิน 1/2560

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 1/2560

7.ตำรา/หนังสือ รอบประเมิน 1/2560

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2560

8.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รอบประเมิน 1/2560

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2560

9. งานอื่นๆ ตามที่ภารกิจมหาวิทยาลัย รอบประเมิน 1/2560

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 1/2560

สมรรถนะหลัก รอบประเมิน 1/2560

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 1/2560

สมรรถนะเฉพาะ รอบประเมิน 1/2560