ระบบอีพอร์ตโฟลิโอ (ePortfolio) เป็นระบบสำหรับสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรอบ    (ทุกๆ 6 เดือน ดังนี้ รอบที่1 ตั้งแต่ กรกฎาคม 25xx – ธันวาคม 25xx รอบที่2 ตั้งแต่ มกราคม 25xx – มิถุนายน 25xx) ให้บริการแบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://eportfolio.dusit.ac.th ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงบันทึกเข้า (Login) ใช้งานทุกครั้ง ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบอีพอร์ตโฟลิโอเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว บริหารจัดการไฟล์เอกสารรูปภาพ พร้อมทั้งสร้างผลงานจากการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบข้อความ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วีดิโอ และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง

   ระบบอีพอร์ตโฟลิโอได้ถูกนำมาใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทางวิชาการ โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกกลุ่มให้ตรงกับหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

            การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องให้สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4. การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

      พฤติกรรมการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency)

สมรรถนะหลัก (Core Competency) จำนวน 6 สมรรถนะ ดังนี้
1. ความเป็นสวนดุสิต (SuanDusit Spirit)
2. ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Utmost)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Accumulation of Professional Expertise)
4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตและทีมงาน (Networking and Teamwork)
5. การดำรงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Discipline and Ethics)
6. ความเข้าใจมหาวิทยาลัย (Understanding of the University)
สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) จำนวน 3 สมรรถนะ ดังนี้
7. ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Specific Knowledge and Skills for job)
8. การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ (Innovative Thinking)
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application)

Create

Engage

Develop your portfolio

Create your electronic portfolio in a flexible personal learning environment

Share

Engage

Control your privacy

Share your achievements and development in a space you control

Engage

Engage

Find people and join groups

Engage with other people in discussion forums and collaborate with them in groups