ระบบ e-Portfolio คือระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และสายบริการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 หมวด 6 และหมวด 13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0418/ว 90 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งระบบ e-Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดรอบการประเมินบุคลากรออกเป็น 2 รอบ ๆละ 6 เดือน ดังนี้

                        ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ

                        รอบการประเมิน รอบที่ 1          1 ตุลาคม 25xx           ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25xx

                                                 รอบที่ 2          1 เมษายน 25xx         ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx

                       พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

                       รอบการประเมิน รอบที่ 1          1 กรกฎาคม 25xx        ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx

                                                รอบที่ 2          1 มกราคม 256xx        ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25xx

            ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://eportfolio.dusit.ac.th โดยจะต้องทำการลงบันทึกการเข้าใช้งาน (Login) ทุกครั้ง ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึก จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบข้อความ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วีดิโอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง

             การเข้าใช้งานผู้ใช้งานจะต้องเลือกกลุ่มให้ตรงกับหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลง โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องให้สอดคล้องกับทิศทางขอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ.2563-2567 (SDU Directions : SMALL but SMART) และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

  1. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding GROW Values)
  2. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ (Empowering ideas and creative thinking)
  3. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝักใฝ่ในงาน เพื่อยกระดับการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตและมีความเป็นมืออาชีพ (Passion - driven performance)
  4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design thinking)
  5. การตระหนักรู้ถึงลำดับความสำคัญและภาวะความเร่งด่วน (Sense of priorities and urgency)
  6. การมีทักษะใหม่ที่จำเป็น (New Skills)
  7. ความเชี่ยวชาญในการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ทำ (Professional by hands)

Create

Engage

Develop your portfolio

Create your electronic portfolio in a flexible personal learning environment

Share

Engage

Control your privacy

Share your achievements and development in a space you control

Engage

Engage

Find people and join groups

Engage with other people in discussion forums and collaborate with them in groups