มลธิรา โพธิ์น้อย's profile picture มลธิรา โพธิ์น้อย

Academic skills

1. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

2. ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี

Details

Personal skills

 

1. การฟังภาษาอังกฤษ พอได้

2. การอ่านภาษาอังกฤษ ดี

3. การเขียนภาษาอังกฤษ พอได้

4. ขับรถยนต์ได้

5. ขี่รถจักรยานยนต์ได้

6. สามารถออกต่างจังหวัดได้

 

Details

Work skills

 

 1. คณะกรรมทำงานจัดทำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 2. คณะอนุกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" ประจำปี พ.ศ.2556
 3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
 4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
 5. กลุ่มเรียนรู้หลัก (Core Learning Group: CLG) ระดับหน่วยงาน
 6. รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 18 มกราคม 2554)
 7. คณะกรรมการพิจารณาและประเมินปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - ชุดที่ 2 คณะกรรมการตรวจเอกสาร หลักฐานตามคำรับรองฯ
 8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะทำงานพิจารณาการจัดทำคำรับรองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 9. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 10. คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 2556-2559
Details

Job Description

งานเลขานุการ

 1. งานเลขานุการผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม การติดต่อ การนัดหมายของผู้บริหาร
 2. จัดทำหนังสือขอนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ ขออนุมัติแหล่งงบประมาณ ดำเนิน และการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร บุคลากร
 3. ติดต่อประสานงาน พร้อมรับส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 4. ติดตามข้อเสนอแนะ และรวมรวมผลการดำเนินงานตามที่ได้รับจากการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการทรัพย์สินและงบประมาณ เป็นต้น
 5. เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ

งานประกันคุณภาพ แผน โครงการ และงบประมาณ

 1. ดำเนินการระบบประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย SDU QA
 2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบ EdPEx
 3. ดำเนินการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
 4. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. จัดทำระบบควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการฯ
 6. จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการฯ
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

มลธิรา โพธิ์น้อย's portfolios

มลธิรา โพธิ์น้อย's wall

ยินดีคะ พี่ธนิดา แสงอ่วม
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ นะคะน้องนุ่น
ขออนุญาติ แนะนำ pages ที่น่าสนใจคะ 1. อ.สิรินาถ แพทยังกุล 2. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ 3. นายอัคคเดช ประทีปแก้ว 4. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม
เริ่มทำ e-portfolio เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2555
View whole wall