สถิตย์ เชิดฉันท์'s profile picture สถิตย์ เชิดฉันท์

ประวัติส่วนตัว

สถิตย์ เชิดฉันท์'s profile picture

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Business phone: 5240
 • Fax number: 02-2445245
 • First name: Sathit
 • Industry: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • Last name: Choedchan
 • Mobile phone: 0818904947
 • Occupation: พนักงานมาหวิทยาลัย
 • Display name: สถิตย์ เชิดฉันท์
 • Person ID: 2010-061
 • Email address: sathit_cho@dusit.ac.th

ประวัติิการศึกษา

Business Computer (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (Bachelor of Management ) at Suan Dusit Rajabhat University
2547 - 2551

Details

Job Description

Job Description
1. การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
   1.1. การพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
           1.1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
           1.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
           1.1.3 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
           1.1.4 ทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนา ปรับปรุง
           1.1.5 ส่งมอบระบบสารสนเทศพร้อมอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงาน
   1.2. การดูแลรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
           1.2.1 ดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           1.2.2 แก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
           1.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในกรณีปัญหาของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการจัดการแก้ไข
           1.2.4 ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วง
2. การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
   2.1 การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
           2.1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
           2.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์
           2.1.3 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย
           2.1.4 ติดตามเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
2.2 การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
           2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           2.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์
           2.2.3 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน
           2.2.4 ส่งมอบเว็บไซต์พร้อมทั้งอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงาน
3 การออกแบบและ ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
   3.1 การออกแบบระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
           3.1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
           3.1.2 ออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
   3.2 การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
           3.2.1 ตรวจสอบสถานะของระบบฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้ตามปกติ
           3.2.2 ปรับแต่งฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานกับบริษัทเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

Details

สถิตย์ เชิดฉันท์'s portfolios

Academic goals

 • สมัครคอร์สอบรมเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอตำแต่งระดับชำนาญการ
Details

Academic skills

 • อบรม Green Library : มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวทั้ง 8 หมวด, 22 มีนาคม 2561 ห้องปิ่นน้อย  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโยโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
 •  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา SDU MOOC เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม, 23 มีนาคม 2561 ห้อง conference3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโยโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
 • การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ,29 มีนาคม 2559 ,ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ,11 มิถุนายน 2558 , อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
Details

Career goals

 • ระดับชำนาญการ
 • ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ระดับเชี่ยวชาญ
 • ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
Details

Personal goals

 • ยื่นขอตำแหน่งระดับชำนาญการภายในปีงบประมาณ 2561
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถตามภาระงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่
Details

Personal skills

 • มีความเชี่ยวชาญในระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่าย สามารถจัดทำ policy ป้องกันการโจมตีจากภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเชี่ยวชาญในระบบ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลและการแบ่งพื้นที่การใช้งานให้กับเครื่องแม่ข่าย
 • มีความเชี่ยวชาญในระบบปฏิบัติการ  Windows Server & CentOS
 • มีความรู้ในระบบเครือข่ายพื้นฐาน
 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา php และการใช้งานฐานข้อมูล SQL (MySQL & Oracal)
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์และแก้ไขตรวจสอบเบื่้องต้นได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Windows, Linux 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูดได้ 2 ภาษา (ไทย อังกฤษ)
Details

Work skills

2556 • ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และการจัดการแข่งขันกีฬารพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 2555 •  Certified Cloud Computing Technology ( Solution Cloud Coputing) •  Certified  Rational Software (Solution Designer UML v2) •  iPhone & iPad Developer Fundamental Course 2  <SM Tower (iTraining)> •  VMware vSphere : Install, Configure, Manage [5.0] <VNOHOW>

 2554 •ศึกษาดูงานสำนักงาน ORACLE สำนักงานประเทศฮ่องกง

  2553 •iPhone & iPad Developer Fundamental Course 1 จุฬา ฯ •Microsoft Sharing Point 2010 Ignite บริษทดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์ส เทรนนิ่ง จำกัด กรุงเทพ

  2552 •ศึกษาดูงานห้องสมุด ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ •การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ABI/INFORM Complete. ACM Digital Library, H.W.Wilson, IEEE/IET Electronic Libary (IEL), ProQuest Dissertations Theses, Spring Link  สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ กทม. •การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบอรด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  2551 •การใช้ SQL สำหรับบุคลากรทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Details

สถิตย์ เชิดฉันท์'s friends