สนธยา แย้มเดช's profile picture สนธยา แย้มเดช

ประวัติส่วนตัว

สนธยา แย้มเดช's profile picture

รหัสประจำตัว                     2020-052

ชื่อ – นามสกุล                   นายสนธยา แย้มเดช

ประเภทบุคลากร                พนักงานมหาวิทยาลัย: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงาน                      หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง

สังกัด                                 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง 
                                          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม    

 • คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่แผงลอยอาหาร (สวนดุสิตโพล)
 • คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ รมป.2

ประวัติการศึกษา

Computer Science (Bachelor) at Suan Dusit Rajabhat University
June 2000 - March 2004

Software Engineer (Master) at Chulalongkorn University
June 2007 - April 2009

Details

Academic goals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

Details

Career goals

  มีทักษะความเฉพาะทางระดับชำนาญการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 

Details

Personal skills

 • มีความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านไอทีด้วยการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
Details

Academic skills

 • สอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access
  • Microsoft Powerpoint
  • Adobe Dreamweaver
 • สอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  • Web Programming (HTML / CSS / JavaScript / PHP)
  • CMS (Wordpress / Joomla)
 • สอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล
  • Oracle
  • MySQL
 • สอนการใช้ระบบ LMS/CMS
  • Moodle
  • Mahara
Details

Work skills

 • Programming Languages
  • Web (HTML / CSS / Javascript)
  • PHP
  • CMS (Wordpress / Moodle / Joomla)
  • Visual Studio.NET
 • Database
  • Oracle
  • MsSQL
  • MySQL
  • MS Access
 • Operating System
  • Windows Server (2003, 2008, 2012)
  • Unix (Solaris, Linux)
 • Software Solution
  • Oracle Business Inteligence (OBIEE)
  • VMware vSphere
  • HP Cloud Computing
  • Symantec NetBackup
  • Microsoft Power BI
 • Knowledge of standard software development.
Details

แฟ้มสะสมผลงาน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

รอบที่2/62 : 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

รอบที่2/62 : 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

Creative Commons license