จิราพร ภิญญากรณ์'s profile picture จิราพร ภิญญากรณ์

ประวัติ

 • First name: Jiraporn
 • Last name: Pinyagorn
 • Person ID: 2010-062
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • Fax number: 02-668-7137
 • Business phone: 02-244-5306
 • Email address: jiraporn_pin@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (ปริญญาโท) at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ (ปริญญาตรี) at สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546

Details

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน
Details

ความเชี่ยวชาญและทักษะความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงาน

 • มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 
 • ความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 • ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA และตามแนวทาง EdPEx
 • การเขียนบทความและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการ วางแผน และดูแลการปฏิบัติงานและงานบริการให้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนด

 

Details

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564

ประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563)

ประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563)

จิราพร ภิญญากรณ์'s groups

จิราพร ภิญญากรณ์'s friends

จิราพร ภิญญากรณ์'s wall

No wall posts to display
View whole wall