ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s profile picture ชุติวรรณ ภิญญากรณ์

ประวัติส่วนตัว

ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s profile picture
 • First name: Chutiwan
 • Last name: Pinyagorn
 • Business phone: 02-244-5339
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • Email address: chutiwan_pin@dusit.ac.th

Work skills

 • ทักษะด้านการสื่อสาร

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม

 • ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน

 • ทักษะในการบริหารจัดการเอกสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

 • ทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
Details

ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s portfolios

ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s groups

ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s friends

ชุติวรรณ ภิญญากรณ์'s wall

No wall posts to display
View whole wall