ธันยมัย กลุ่นเขียว's profile picture ธันยมัย กลุ่นเขียว

Cover letter

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว
Name : MissThunyamai Klunkhiaw
รหัสบุคลากร : 2010-001
โทร. 02-244-5000 ต่อ 5240,5233
สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Details

ธันยมัย กลุ่นเขียว's portfolios