ศิริพร ธรรมศร's profile picture ศิริพร ธรรมศร

Profile information

ศิริพร ธรรมศร's profile picture

นางสาวศิริพร ธรรมศร

FristName : Siriporn

LastName : Thammson

Occupation : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Industry : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Bussiness Phone : 022445326

Mobile Phone : 08

Email Address : Siriporn_Tha@Dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ประกาศนียบัตร ปวช. at พณิชยการสุโขทัย พ.ศ. 2549)

ประวัติการทำงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2551 จนถึง ปัจจุบัน)

ศิริพร ธรรมศร's portfolios

ศิริพร ธรรมศร's groups

ศิริพร ธรรมศร's friends