สมยง สีมันตะ's profile picture สมยง สีมันตะ

ประวัติส่วนตัว

สมยง สีมันตะ's profile picture

นางสาวสมยง  สีมันตะ

personal ID : 2010-058

Business Phone : 0-2244-5326

Mobile Phone : 087-933-2078

Email address : somyoung _see@dusit.ac.th

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ 2549 ถึง ปัจจุบัน

 

สมยง สีมันตะ's portfolios