จันทร์จิรา ทิลารักษ์'s profile picture จันทร์จิรา ทิลารักษ์

ประวัติ

นางจันทร์จิรา  ทิลารักษ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา

สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จันทร์จิรา ทิลารักษ์'s portfolios

หน้าที่การปฏิบัติงาน

     ภาระงานหลัก

 1. จัดซื้อและคัดเลือก ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยจัดซื้อตามกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
 3. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย โดยระบุรายละเอียดกับวัสดุที่จะสั่งซื้อ
 4. ขออนุมัติเบิกจ่าย เป็นกระบวนการเบิกจ่ายให้กับบริษัทและตัวแทนจำหน่าย
 5. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุด
 6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
 7. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาระงานรอง

 1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 2. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัด และเบิก-จ่ายตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยกำหนด
 2. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าในสำนักวิทยบริการฯ   บริเวณชั้น1 ภายในสำนักวิทยบริการฯ
 3. สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานบริการห้องผลงานวิชาการให้บริการดุษฎีนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย และผลงานวิชาการ
 5. งานจัดชั้นหนังสือห้องผลงานวิชาการ
 6. งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าห้องผลงานวิชาการ
 7. บันทึกข้อความจัดส่งรายชื่อหนังสือส่งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

สมรรถนะเฉพาะ

1. ทักษะด้านการบริการ

2. ทักษะการติดต่อสื่อสาร

3. ทักษะด้านงานจัดซื้อ - จัดจ้างซื้อหนังสือภาษาไทย - อังกฤษ  หนังสือพิมพ์และวารสาร วัสดุ ครุภัณฑ์

Personal skills

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 2003-2010

 • มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 • สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-office, e-Mail, Line, Facebook

 • มีมนุษยสัมพันธ์

 • มีความรับผิดชอบ

 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และโปร่งใส

 • อุทิศเวลาในการทำงาน

Details

Work skills

 • คณะทำงานการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         

 

Details

จันทร์จิรา ทิลารักษ์'s groups

Profile information

จันทร์จิรา ทิลารักษ์'s profile picture
 • First name: Chanjira
 • Last name: Thilaruk
 • Person ID: 2010-025