กาญจนา กริ่งรัมย์'s profile picture กาญจนา กริ่งรัมย์

ประวัติส่วนตัว

กาญจนา กริ่งรัมย์'s profile picture
 • First name: Kanchana
 • Last name: Kringrum
 • Business phone: 5321
 • Fax number: 022445319
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • Official website address: http://arit.dusit.ac.th
 • Email address: kanchana_kri@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) at วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2529

Details

Personal goals

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

 

Details

Academic goals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

Details

Career goals

 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชำนาญการ พิเศษ)

 

Details

Academic skills

 • ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือและทำรายการ (Catalog)
 • ทักษะความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 • จัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 •  บริการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
 • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการทรัพยากรได้

 

 

Details

Personal skills

 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS - Microsoft Office
 • มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  MATRIX
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
 • สามารถติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Office, e-Mail
 • มีมนุุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีจิตสำนึก และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ
 • อุทิศเวลาในการทำงานให้กับองค์กร
Details

Work skills

 • ความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
 • ความรู้ด้านภาษา-ความรู้ด้านห้องสมุด
 • นำสื่อออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อความสะดวกสบาย
 • ความสามารถในการรวบรวมไอเดียด้านเทคโนโลยีกับเครือข่ายห้องสมุด
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

 

Details

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2544 - ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ (On-Line News) และงาน อิเล็กทรอนิกส์ สำนักข่าว จีเอ็นเอ็น ในเครือสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
2536 - 2543
บรรณารักษ์ ศูนย์ข้อมูล สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น/ และรายการร่วมด้วยช่วยกัน
2536
Details

กาญจนา กริ่งรัมย์'s portfolios

หน้าที่การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 1. วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมกำหนดหัวเรื่อง
 2. ลงทะเบียนรายการหนังสือในโปรแกรมลงทะเบียน
 3. ลงรายละเอียดข้อมูลหนังสือในแบบฟอร์ม (Worksheet)
 4. ติดบาร์โค้ดหนังสือ เป็นตัวกำหนดของหนังสือแต่ละเล่มให้สามารถยืมคืนได้โดยมีเลขบาร์โค้ดเป็นตัวกำหนด
 5. ลงรายละเอียดบรรณานุกรมในระบบฐานข้อมูล MATRIX
 6. ติดสัญญาณ RFID เพื่อป้องกันการสูญหายของหนังสือ และบอกสถานะของหนังสือแต่ละเล่มได้
 7. งานจัดทำรายการซีดี-รอม ที่มาพร้อมหนังสือออกให้บริการทั้งภายในฯ และศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
 8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงานทั้งในสถาบันและนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอื่นๆ

 ภาระงานรอง 

 1. โครงการพัฒนาวิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 1. เตรียมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่สำนักวิทยบริการฯบอกรับเพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการ ทุกวันพุธ/เดือน
 2. จัดหาหนังสือเกี่ยวกับ Asean ในภาพรวม และ Asean ทางด้านการท่องเที่ยว มุมอาเซียนชั้น 1
 3. จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือส่งศูนย์การศึกษาทุกศูนย์
 4. ตรวจรับหนังสือบริจาคจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
 5. งานจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์ให้กับโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ที่ขอความอนุเคราะห์กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 6. แนะนำหนังสือใหม่ และหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์ใน AritNews
 7. เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ “Minutes for your hearts”
 8. แนะนำและให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและประชาชนในการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตอบคำถามต่างๆ และช่วยค้นคว้า
 9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ที่ 465/2556 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือ  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 10. คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ Online Information & Education Conference 2017
 11. คณะกรรมการจัดงานการอบรมฐานข้อมูล ในหัวข้อสืบค้นอย่างไรให้ได้ใจ..และงาน
 12. เข้าร่วมโครงการร่วมทำกิจกรรม Big  Cleaning Day  สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  
 13. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความสามารถพิเศษ

 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS - Microsoft Office
 • มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  MATRIX
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
 • สามารถติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Office, e-Mail
 • มีมนุุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีจิตสำนึก และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ
 • อุทิศเวลาในการทำงานให้กับองค์กร
Details

กาญจนา กริ่งรัมย์'s friends

กาญจนา กริ่งรัมย์'s wall

No wall posts to display
View whole wall