วรัญญา บัตรสูงเนิน's profile picture วรัญญา บัตรสูงเนิน

Work skills

การเตรียมหนังสือใหม่จะต้องจัดทำให้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือใหม่ได้ทุกวันฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีหน้าที่ดำเนินการจัดหาสารสนเทศชนิดต่างๆ ทั้งใน รูปเล่มสิ่งพิมพ์  โดยวิธีการสั่งซื้อและบอกรับจากเจ้าของร้าน และสำนักพิมพ์ รวมทั้งติดต่อและขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุดให้ครอบคลุม ทุกสาขาวิชาที่มีกาเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างมีสัดส่วนที่เหมาะสมรักษาสภาพซ่อมบำรุงสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี คงทนถาวร

ตรวจสอบรายการหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ ลงทะเบียนด้วยระบบมือ ลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ติดบาร์โค๊ดหนังสือ ติด cullnumber ตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและค้นคว้า

Details

Personal skills

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Matrix

- มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- สามารถติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Office, e-Mail

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีจิตสำนึก และให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ

- อุทิศเวลาในการทำงาน

Details

Personal goals

ทักษะการทำงานและทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี การเตรียมหนังสือก่อนออกให้บริการและตรวจความถูกต้องเพื่อสะดวกในการค้นคว้าและการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Details

Career goals

ให้บริการตอบคำถามให้แก่บุคลากร/นักศึกษาที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการวางแผนในการปฏิบัติงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

Details

Academic skills

ความรู้และทักษะที่จำเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบนวัตกรรมจากฐานความรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

Details

Academic goals

งานบริการเตรียมหนังสือออกให้บริการแก่บุคลากร/อาจารย์/นักศึกษาได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพอใจในการให้บริการอันเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์สูงสุดของการให้บริการ

Details

ประวัติส่วนตัว

วรัญญา บัตรสูงเนิน's profile picture

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • Business phone: 5321
 • City/region: Bangkok
 • Country: Thailand
 • First name: Varunya
 • Home phone: 022445321
 • Industry: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • Last name: Butsungnoen
 • Mobile phone: 0959276854/0858317020
 • Occupation: พนักงานตามสัญญาจ้าง
 • Official website address: http://arit.dusit.ac.th
 • Display name: วรัญญา บัตรสูงเนิน
 • Person ID: 2010-013
 • Town: กรุงเทพมหานคร
 • Email address: somkual_nim@dusit.ac.th

วรัญญา บัตรสูงเนิน's portfolios

ภาระงานหลัก

เจ้าหน้างานเตรียมหนังสือออกให้บริการ

ภาระงาน

1.เช็ครายชื่อหนังสือให้ตรงกับบาร์โค้ดที่ตัวเล่มหนังสือและในฐานข้อมูล VTLS

2.พิมพ์เลขเรียกหนังสือสำหรับติดที่สันหนังสือ

3.พิมพ์รายละเอียดเลขเรียกหนังสือที่หน้ารองปกและหน้าลับเฉพาะ

4.ติดแถบสัญญาณแม่เหล็กป้องกันหนังสือสูญหาย

5.ส่งหนังสือสำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

6.ติดวันกำหนดส่งพร้อมตรวจความเรียบร้อยก่อนออกบริการ

 

ภาระงานรอง

 1. โครงการพัฒนาวิทยบริการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 2. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย

 1. ให้บริการ ยืม – คืน สิ่งพิมพ์สารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ
 2. ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ด้วยระบบ VTLS
 3. ตรวจสอบการ ยืม – คืนหนังสือ
 4. Delete รายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษา
 5. ให้บริการ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 6. ฝึกประสบการนักศึกษาวิชาชีพทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน