นิพนธ์ เศวตจามร's profile picture นิพนธ์ เศวตจามร

ประวัติส่วนตัว

นิพนธ์ เศวตจามร's profile picture
 • Business phone: 5321
 • First name: Nipon
 • Last name: Sawetjamorn
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Display name: นิพนธ์ เศวตจามร
 • Email address: nipon_saw@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ (ครุศาสตร์) at สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
2537 - 2541

Details

Employment history

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16/03/2560
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15/03/2553
Import & Export Operation Warehouse Central Retail Corporation Ltd
2545 - 2553
Details

Work skills

 • วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มแล้วกำหนดเลขหมู่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาพร้อมกำหนดหัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบซึ่งยึดหลักเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ตามห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
 • ลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรม AACR 2 และ MARC 21 พร้อมทั้งติด Barcode และบันทึกข้อมูล Barcode, ข้อมูลเลขทะเบียนลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX เพื่อเป็นตัวกำหนดหนังสือแต่ละเล่มให้สามารถยืมคืนได้โดยมีเลขบาร์โค้ดเป็นตัวกำหนด
Details

Personal skills

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 365
 • มีความรู้สามารถในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • มีความรู้ความสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 

Details

Personal goals

1. ลดกระบวนการทำงานบางขั้นตอน

2.จำนวนหนังสือที่ลงรายการบรรณานุกรมต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น

3.จัดทำบรรณานุกรมหนังสือเร่งด่วนเพื่อให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของมาใช้บริการ

Details

Career goals

 • บรรณารักษ์ระดับชำนาญการ
 • บรรณารักษ์ระดับชำนาญการพิเศษ
Details

Academic skills

 • มีความรู้และความสามารถทางด้านบรรณารักษและสารสนเทศ
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการจัดหมวดหมู๋ระบบทศนิยมดิวอี้ (D.C)
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการจัดหมวดหมู๋ระบบการจัดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน (L.C)

 

Details

Academic goals

Master's Degree in Librarians

Details

นิพนธ์ เศวตจามร's portfolios

นิพนธ์ เศวตจามร's groups

นิพนธ์ เศวตจามร's wall

No wall posts to display
View whole wall

รายงานการปฏิบัติงาน

ภาระงาน

 1. ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือให้ตรงกับใบสั่งซื่้อตามศูนย์การศึกษา
 2. ตรวจสอบรายการหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix โดยใช้ ISBN เป็นตัวกำหนด
 3. ประทับตราหนังสือ เพื่อให้ทราบสัญลักษณ์ที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือแต่ละสถาบัน
 4. วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนดหัวเรื่องของหนังสือให้สอดคล้องกับเลขหมู่หนังสือ
 5. ลงทะเบียนรายการหนังสือในโปรแกรมลงทะเบียน
 6. Running Number ในหนังสือเพื่อแสดง สัญลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่ม
 7. ลงรายละเอียดข้อมูลหนังสือในแบบฟอร์ม (Worksheet)
 8. ลงรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix
 9. ติดบาร์โค้ดหนังสือและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix เป็นตัวกำหนดของหนังสือแต่ละเล่มให้สามารถยืมคืนได้โดยมีเลขบาร์โค้ดเป็นตัวกำหนด
 10. Scan ภาพปกหนังสือและใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพให้ได้ขนาดมาตรฐานและนำเข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix เพื่อให้โชว์ภาพปกของหนังสือแต่ละเล่มในฐานข้อมูล
 11. งานจัดทำรายการซีดี-รอม ที่มาพร้อมหนังสือและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix เพื่อออกให้บริการทั้งภายในฯ และศูนย์การศึกษานอกสถาบัน

ภาระงานรอง

 1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงานทั้งในสถาบันและนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอื่นๆ
 3. การให้บริการยืม-คืน หนังสือระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย UCTAL หรือ Union Catalog of Thai Academic Libraries

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 1. เตรียมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่สำนักวิทยบริการฯบอกรับเพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการ ทุกวันศุกร์/เดือน
 2. ดูแลและให้บริการห้องผลงานวิชาการวันจันทร์และวันอังคาร
 3. จัดหาหนังสือเกี่ยวกับ Asean ในภาพรวม และ Asean ทางด้านการท่องเที่ยว มุมอาเซียนชั้น 1
 4. จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือส่งศูนย์การศึกษาทุกศูนย์
 5. ตรวจรับหนังสือบริจาคจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
 6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 7. แนะนำและให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและประชาชนในการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตอบคำถามต่างๆ และช่วยค้นคว้า
 8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ๐๔๙๒(๒)/ว.๘๗ เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Details

ความรู้ความสามารถ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 365
 • มีความรู้สามารถในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • มีความรู้ความสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 

Details

ประวัติการอบรม

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น อันจะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคลากร ให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

หลักสูตรการอบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ" วันที่จัดอบรม : วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๑๑๒๐๑) อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ประเภทบุคคล และเป็น 1 ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)โดยบริษัท EBSCO และ EMERALD PUBLISHING : e-training 10 กันยายน 2563 เวลา 9:00-12:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์เพื่อตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin [เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้] วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์เพื่อตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin [เบื้องต้น] วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00

รายละเอียดหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา: 10.00 - 12.00 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต”

การอบรม หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ด้วย Office 365 เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร” โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการสื่อสารภายในองค์กรด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน Yammer และ Microsoft Teams ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 ชั้น 2 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ "การใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย“ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลและได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social Network อย่างปลอดภัย โดยมี คุณจตุพร พึ่งเสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นวิทยากร การอบรมมีอาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Online Information & Education Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา" (The Changing Higher Education Environment and Libraries role) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล UC-TAL การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

Attached files (1)

อบรมและฝึกปฏิบัติการในหลักสูตร "กลไกการรับรองและส่งเสริมการลดก๊าชเรือนกระจกในมหาวิทยาลัย" ณ ห้อง202 อาคารศิโรจน์ ผลพันธ์ธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกับบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรม “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 13304 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน Level II” รุ่นที่ 2 ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐานข้อมูล ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องฝึกอบรมชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ARIT จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการจัดการความรู้ (KM) โดยมีหัวเรื่องที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม (Domain) คือ การจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการขยะและของเสียของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เพื่อทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมที่หมดสัญญา ซึ่งการพัฒนาระบบใหม่มีโมดูพื้นฐานสำหรับงานห้องสมุด และเมนูการใช้งานระบบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้บุคลากรของฝ่ายห้องสมุด สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรฝ่ายห้องสมุด เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ในวันที่ ๑๒ , ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดของการจัดอบรม ดังนี้ ๑. วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการใช้งานระบบงานลงรายการบรรณนุกรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ on demand อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๒ ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการใช้งานระบบงานยืมคืนทรัพยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ on demand อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๒ ๓. วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการใช้งานระบบงานสืบค้นข้อมูล ณ ห้อง Conference Room ๓ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๔

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตราฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

งาน Online information & education conference 2017 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส วันที่24-25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันศึกษาไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อบรม KM. WordPress ภายในหน่วยงานให้กับบุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการใช้งาน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 ชั้น 2

อบรมสำหรับผู้ดูแลระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4

งาน Online information & education conference 2016 โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส วันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการฝึกอบรม การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น “การจัดทำผลงานการสังเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

อบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ณ ห้อง 11405

เรื่อง มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรม โครงการ " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ " ณ ห้อง 202 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศููนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม (NTU) เรื่อง การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ ณ ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4

งาน Online information & education conference 2015 โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Attached files (3)

อบรม เรื่อง "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" โดย ดร.สมิตา หมวดทอง ณ.ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย

โดย ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ณ.ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น3 สำนักงานคคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

โครงการ : พัฒนาเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานของการบริหารจัดการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (EdPEx)

โดย ดร. ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดย ดร. สมิตา หมวดทองและทีมงาน ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ม. วลัยลักษณ์ อาคาร SMTower ชั้น 19

โดย ดร. สมิตา หมวดทองและทีมงาน ห้อง 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิททยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส และบริษัท บุ๊คเน็ต จำกัด ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ บอลลูน โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ห้อง IT Traning สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 ชั้น 2

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ณ. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลอย่างไรให้ได้ใจ... และงาน ห้อง IT Trainning ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26/07/2013
การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
13/06/2013
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานบริการของบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
28/08/2013
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
2/05/2013
มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัลRDA(Resource Description and Access)
30/05/2013
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลซ
22-23/05/2013
Details