อภิญญา รัตนประพันธ์'s profile picture อภิญญา รัตนประพันธ์

Profile information

กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • First name: Apinya
  • Last name: Ruttanaprapun
  • Person ID: 2010-075
  • Display name: อภิญญา รัตนประพันธ์
  • Email address: apinya_rut@dusit.ac.th

Profile information

Education

Bachelor Degree (Informaition Technology) at Rajabhat SuanDusit University
ปี พ.ศ.2549 - ปี พ.ศ.2553

Details

Personal skills

  • สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ๆได้รวดเร็ว
  • สามารถแก้ไขปัญหา/ติดตั้งระบบ hardware software ของตัวเองและเพื่อนร่วมงานเบื้องต้นได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว
Details

Personal goals

วางแผนชีวิต เอาแบบละเอียดลงลึกทุกดีเทล เจาะลงไปให้ชัดๆ ว่าอยากได้อะไร อยากเป็นแบบไหน แล้วจะหาวิธีที่จะวางแผนการย่อยๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้

Details

Employment

Secretary SuanDusit University
1 December 2553 - Now
Details

ภาระงานหลัก

-        งานลงบันทึกรับ-ส่งเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ ในระบบงาน                                    สารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

-        งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับกองกลางสำนักฯ

-        งานจัดทำหนังสือตอบรับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

-        งานการเงินที่เป็นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

-        ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 

-        งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

-        งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในสำนักฯ

-        งานจัดทำบันทึกข้อความ และหนังสือเวียนภายในที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักฯ

-        ประสานงานการใช้ยานพาหนะ

-        ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บังคับบัญชา

อภิญญา รัตนประพันธ์'s portfolios

อภิญญา รัตนประพันธ์'s groups

อภิญญา รัตนประพันธ์'s friends

อภิญญา รัตนประพันธ์'s wall

No wall posts to display
View whole wall