รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย's profile picture รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย

Profile information

  • First name: Rossukhon
  • Last name: Preyaphongchai
  • Display name: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย
  • Business phone: 02-244-5308
  • Fax number: 02-668-7137
  • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
  • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • Official website address: http://www.arit.dusit.ac.th/
  • Email address: rossukhon_pre@sdumail.mail.onmicrosoft.com

รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย's groups

แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563)

รอบที่ 1 (1กรกฎาคม - 31ธันวาคม 2563)

รอบที่ 1 (1กรกฎาคม - 31ธันวาคม 2563)

Personal goals

เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต (งาน-เงิน) การทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จ ก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าหรือสำคัญมากขึ้นไป (อนาคต)

Details

Academic goals

นอกจากวุฒิการศึกษาที่บ่งบอกถึงคุณวุฒิแล้ว ประสบการณ์ การอบรม ความสนใจ และความเชี่ยวชาญจะเป็นการสะสมความรู้ ตลอดระยะการมีชีวิตอยู่

Details

Career goals

เป้าหมายในการทำงานคือ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด การรับผิดชอบในงานของตัวเองให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ผิดพลาดน้อยที่สุด และมีความสุขกับการทำงาน

Details