นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s profile picture นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์

ประวัติส่วนตัว

นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s profile picture

พนักงานมหาวิทยาลัย นักบริการสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • First name: Nongluck
 • Last name: Thanksermsak
 • Person ID: 2010-042
 • Country: Thailand
 • Official website address: http://arit.dusit.ac.th
 • Town: กรุงเทพมหานคร
 • Business phone: 5329
 • Mobile phone: 0879225275
 • Fax number: 02-2445319
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • Email address: nongluck_tha@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) (บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)) at Sukhothai Thammathirat University
2548 - 2552

ปวส. (การเลขานุการ ) at วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (พพ.)
2527 - 2531

Details

ประวัติการทำงาน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ติดสารเสพติด (ปสย.)

- สำนักบุคคลธนกิจ (Credit Operations) - ฝ่ายบริหารสินเชื่อสำนักงานใหญ่ (Audit) - ฝ่ายวิชาการ

พนักงาน All Fright International Co., Ltd.
2531
Details

Work skills

1. มีทักษะความรู้ในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

2. มีทักษะความรู้ในการลดขั้นตอนการทำงาน

3. มีทักษะความรู้ในการจัดการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Details

Career goals

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

Details

Academic goals

ปริญญาตรี 

 

Details

Personal skills

1. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 2003 - 2010

2. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้

3. ทักษะความรู้ในการจัดการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

4. มีทักษะความรู้ทางด้านการจัดหมวดหมู่งานวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX)

5. รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนางาน

6. เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

7. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

8. มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง

Details

Academic skills

1. ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

2. มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. มีทักษะความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

4. ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

Details

Academic skills

1. ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

2. มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. มีทักษะความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ

4. ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

Details

Interests

* การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

* การใช้งานระบบโปรแกรมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

Details

นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s portfolios

นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s groups

หน้าที่การปฏิบัติงาน

หน้าที่งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 1. จัดหา คัดเลือก บอกรับ ลงรายการทางบรรณานุกรม ในระบบ Matrix ติดแถบสัญญาณ ประทับตรา จัดวางนำออกบริการ ทั้งวารสารใหม่ นิตยสาร จุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ใหม่ ที่เน้นตามอัตลักษณ์ของ มสด.
 2. ประสานงานในการบอกรับ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกและทีมงานภายใน
 3. ให้บริการยืม-คืน  หนังสือพิมพ์ และวารสาร นิตยสาร (ปัจจุบัน และล่วงเวลา) 
 4. จัดชั้นวารสาร นิตยสาร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
 5. บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้าสู่ฐานข้อมูลห้องสมุดระบบ Matrix (วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ ที่ยังไม่มีฐานข้อมูลในระบบ)
 6. ลงทะเบียนบอกรับ (Check-in) วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ ที่มาใหม่ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดใระบบ Matrix)
 7. งานบริการให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
 8. จัดเตรียมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับ เพื่อให้บริการทุกวันพฤหัสบดีของเดือน
 9. จัดเก็บ คัดแยกประเภท หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
 10. จัดเก็บ คัดแยกประเภท นิตยสาร วารสาร จดหมายข่าว จุลสาร ที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับและอภินันทนาการ
 11. จัดหา คัดเลือก ลงรายการบอกรับในระบบ Matrix ประทับตรา วารสาร นิตยสาร ปัจจุบันและล่วงเวลา  จัดส่งให้สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์การศึกษา เช่น  ศูนย์วิทยาศาสตร์  หรือโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอมา เป็นต้น
 12. คัดแยกประเภทซองเอกสาร จดหมายต่าง ๆ จากสถาบัน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดส่งมายังสำนักวิทยบริการฯ
 13. สำรวจสรุปสถิติจำนวนวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สำนักวิทยบริการบอกรับ และอภินันทนาการ

 

 ภาระงานรอง

 

1. สำรวจสรุปสถิติจำนวนวารสารการพยาบาล หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สำนักวิทยบริการบอกรับและอภินันทนาการ ที่จัดส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์

2. ประสานงานกับบริษัทภายนอกและหน่วยงานภายใน เพื่อตอบคำถามในการเบิกจ่าย

3. ติดตามทวงถาม วารสาร นิตยสาร ที่ส่งล่าช้า

4. ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ดำเนินการแจ้งบริษัท เพื่อคัดเลือกบอกรับวารสาร นิตยสาร

5. ตรวจรับวารสาร นิตยสาร เมื่อร้านค้า / ตัวแทนจำหน่าย นำมาส่ง

6. แจ้งรายชื่อวารสาร นิตยสาร ที่อาจารย์ เสนอ และคัดเลือก เพื่อให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์การศึกษานอก เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นต้น

7. แจ้งบริษัทเก็บส่งหนังสือพิมพ์ในวันต่อไปที่สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ หรือวันนักขัตฤกษ์

 

 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 1. จัดหา คัดเลือก ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
 2. ตอบรับแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจวารสาร นิตยสาร จดหมายข่าว จุลสาร โดยจัดส่งคืนให้สถาบัน และหน่วยงานภายนอก
 3. จดรายงานการประชุมของ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วารสาร และหนังสือพิมพ์
 5. งานสำรวจวิทยบริการฯ ศูนย์การศึกษา
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Certifications, accreditations and awards

วุฒิบัตร "บรรณารักษ์ยุคใหม่"
25/05/2555
วุฒิบัตร "ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา"
31/03/2553
วุฒิบัตร "โครงการอบรมบรรณารักษ์ประจำศูนย์การศึกษา"
2-4/06/2553
ประกาศนียบัตรการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูล "ProQuest ABI/inform, ProQuest Dissertations & Theses, ProQuest Nursing & Allied Health Source, IEL, ACM"
16/06/2553
ประกาศนียบัตรการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูล "Web of Science, Springer Link, ebrary, HW Wilson"
23/06/2553
เกียรติบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
19/08/2553
วุฒิบัตรหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น" รุ่นที่ 4
28/08/2553
วุฒิบัตร "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐"
25/11/2552
เกียรติบัตรเรื่อง "เสริมสร้างสังคมความรู้ : การเข้าถึงสถานที่แตกต่างของสังคม"
16-19/12/2551
วุฒิบัตร "พฤติกรรมการบริการของบุคลากร รุ่น 8"
16/03/2550
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน"
29/05/2549 - 2/06/2549
วุฒิบัตรหลักสูตร "INTRODUCTION TO ISO 9001 : 2000"
14/09/2547
วุฒิบัตรหลักสูตร "พฤติกรรมการบริการและเทคนิค 5ส"
11/10/2547
Details

นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s friends

นงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์'s wall

No wall posts to display
View whole wall