บุบผา แสนคำ's profile picture บุบผา แสนคำ

Work skills

มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

มีความสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX  (ระบบยืม - คืนหนังสือห้องผลงานวิชาการ)

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoffice 2003 - 2010

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศได้

สามารถจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ ระบบรัฐสภาอเมริกัน เพื่อให้ผูใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

Details

Personal skills

มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์

มีความรับผิดชอบในหน้าที่

มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความเสียสละ และตรงต่อเวลา

มีจิตบริการ และจิตสาธารณะ

Details

Personal goals

มีการพัฒนาความรู้งานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. การบริการที่เป็นเลิศ

2. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. การใช้ภาษาเพื่องานบริการ

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ

Details

Career goals

การจัดเรียงหนังสือตรงกับความประสงค์ของผูมารับบริการ วางแผนในการปฏิบัติงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายนอกและภายในหน่อยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

การให้บริการยืม คืนหนังสือได้รวดเร็ว และถูกต้อง

Details

Academic skills

สามารถแก้ใขปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติิได้อย่างถูกต้อง

Details

Academic goals

การจัดการศึกษาที่ดี ให้ผู้รับการศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาการ และอาชีพ มีความรู้ที่ใช้งานได้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Details

ประวัติส่วนตัว

บุบผา แสนคำ's profile picture
ชื่อผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Business phone: 5291
 • Country: Thailand
 • Fax number: 022445319
 • First name: Bubpha
 • Industry: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • Last name: Sandkam
 • Mobile phone: 0971375214
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Official website address: http://arit.dusit.ac.th
 • Display name: บุบผา แสนคำ
 • Person ID: 2010-018
 • Town: กรุงเทพมหานคร
 • Email address: bubpha_san@dusit.ac.th

บุบผา แสนคำ's portfolios

บุบผา แสนคำ's groups

บุบผา แสนคำ's friends

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) at ราชภัฏสวนสุนันทา
2540 - 2544

Details

หน้าที่การปฏิบัติงาน

ภาระหน้าที่รับผิดชอบ งานบริการห้องผลงานวิชาการ

การให้บริการยืม คืนหนังสือในห้องผลงานวิชาการ

ลักษณะงาน

      มีบริการผลงานวิชาการ ประกอบไปด้วยหนังสือ 5 ประเภท 1. หนังสือผลงานวิชาการ 2. ดุษฎีนิพนธ์ 3. วิทยานิพนธ์ 4. ภาคนิพนธ์  5. วิจัย

      มีหนังสือโดยรวมแล้ว ประมาณ 12,222 เล่ม และหนังสือทุกประเภทในห้องผลงานวิชาการ ไม่สามารถยืมกลับบ้านได้ จึงได้มีบริการยืม คืน เพื่อถ่ายเอกสาร ดังนั้นจึงได้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการห้องผลงานวิชาการ

      มีหนังสือ คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การการเขียนผลงานวิชาการ จำนวน 24 เล่ม

 

ภาระงานหลัก

 1. ให้บริการยืม คืนหนังสือในห้องผลงานวิชาการ
 2. ตรวจเช็คความถูกต้องของหนังสือ ติดสัญญาณกันขโมย ประทับตราสัญลักษณ์ Arit หนังสือ  

       ใหม่เข้าห้องผลงานวิชาการ

 1. คัดแยก แบ่งหมวดหมู่ เช่น A-Z หรือ ก-ฮ เพื่อจัดเรียงหนังานสือขึ้นชั้นพร้อมให้บริการ
 2. บริการตอบคำถาม แนะนำแหล่งข้อมูล และช่วยสืบค้น
 3. ลงทะเบียนข้อมูลประวัติ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ
 4. ตรวจสอบ สรุปสถิติการใช้บริการยืม คืนหนังสือผลงานวิชาการ
 5. ขยายชั้นวางหนังสือในห้องผลงานวิชาการเพื่อรองรับจำนวนหนังสือเพิ่มเข้ามาใหม่
 6. จัดสถานที่ภายในห้องให้พร้อมใช้บริการอยู่ตลอดเวลา
 7. ตรวจสอบสภาพหนังสือหรือเอกสาร และซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้มีสภาพพร้อมให้บริการ
 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาระงานรอง

 1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บริการห้องผลงานวิชาการ) ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

  ราชภัภูสุราษฏร์ธานี,มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุดร,

 1. บริการสำเนาเอกสาร ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิจัย ผลงานวิชาการ และภาคนิพนธ์ พร้อมจัดส่ง
 2. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

 งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 1. สถิติรายงานของกลุ่มงาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายงานทุกเดือน คือ พิมพ์ ทำกราฟสถิติ และเก็บรวบรวมเพื่อส่งหัวหน้าฝ่าย
 2. จัดมุมหนังสืออาเชี่ยน เกี่ยวกับ 10 ประเทศ
 3. จัดมุมหนังสือแนะนำ เข้ามาใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 4. เปิด ปิด เครื่องยืม คืน หนังสืออัตโนมัติ ทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์