ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ: ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ

ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ

Details

ประสบการณ์และการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • 2560-2564 หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การศึกษา

 • ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศษ.บ. สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ค.บ. สาขาการศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล

 • 2563 : รางวัลชมเชย นักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
 • 2566 : รางวัลบทความวิชา ระดับ Excellent ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 "แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษา"

การสอน

 1. วิชาจิตวิทยาสำหรับครู
 2. วิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
 3. วิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 4. วิชาความเป็นครูวิชาชีพ
 5. วิชาสุขภาพจิตในการทำงาน
 6. วิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน
 7. วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น
 8. วิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
 9. วิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู
 10. วิชาดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

การนิเทศการสอน

 • อาจารย์นิเทศก์นักศึกษารายวิชา 1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ศึกษา ศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
 • อาจารย์นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รหัสวิชา 1005809ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการประถมศึกษา
 • :อาจารย์นิเทศนักศึกษารายวิชา 1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์
 • อาจารย์นิเทศ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัสวิชา1004803 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาการประถมศึกษา
 • อาจารย์นิเทศ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่1/2561
 • อาจารย์นิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยากร

 • วิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 1/64
 • วิทยากรอบรมบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้สอนมืออาชีพ"
 • วิทยากรโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยากรโครงการ “Take Me to Your Hart” หัวข้อ ปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน และความเครียดบำบัดได้ด้วยเสียงเพลงจริงหรือ”หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยากร โครงการ “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21”นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
 • วิทยากรงานอัตลักษณ์ภาคใต้ สู่เมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวหัวข้อ “เส้นทางอาชีพในอนาคต” จังหวัดตรัง
 • วิทยากร หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556)
 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 112)
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง: Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being"

ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ และงานประชุมวิชาการ

 • https://scholar.google.com/citations?user=2B_KqwoAAAAJ&hl=th
 • Ploysopon, A., Loungkeaw, R., & Nuchanart, N. (2023). Guidance Model to Proactive Coping Skills. International Journal of Islamic Educational Psychology4(1).
 • พร เทพ ลี่ ทอง อิน, ชนินทร์ ฐิติ เพชร กุล, อั ษ ฎา พลอย โสภณ, & ลำ ใย สนั่น รัมย์. (2023). การ พัฒนา รูป แบบ การ เรียน การ สอน ทักษะ ชีวิต ด้วย ระบบ ออนไลน์ แบบ เปิด (MOOCs). วารสาร บัณฑิต วิจัย14(1), 31-50.
 • อัษฎา พลอยโสภณ.  (2564).  นักศึกษาครูกับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต.  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 3(2),  115-130.
 • Bunyawanich, S., Ghaffar, A., & Ploysopon, A. (2022). DIRECTION AND OUTCOME OF PEDAGOGIES BRIDGING UNIVERSITY TO WORKPLACE TRANSITION IN THAI HIGHER EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 24(3), 71-85.
 • Sakoonhom, V., Leethong-in, P., Boonkaew, M., & Ploysopon, A. (2022). การ พัฒนา สู่ การ เป็น มหาวิทยาลัย ปลอด บุหรี่ แบบ มี ส่วน ร่วม. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University8(2), 82-97.
 • อัษฎา พลอยโสภณ.  (2565).การบริหารงานแนะแนวในระดับอุดมศึกษา เพื่อลดภาวการณ์ลาออกกลางคัน ของนักศึกษาจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19. วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 3(1), 1-12.
 • อัษฎา  พลอยโสภณ.  (2564).  ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสาร มจร. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (JNHR) ISSN: 2586-9817 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2562)
 • วัชรี แสงเขียว กัลยา พงษ์ประเสริฐ และอัษฎา พลอยโสภณ.  (2564)  การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับนิทานแนวสาระบันเทิง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก,  1(1), 30-40.
 • อัษฎา  พลอยโสภณ.  (2562). ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 2.วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
 • อั ษ ฎา พลอย โสภณ, ม ฤ ษ ฎ์ แก้ว จินดา. (2561). การ ปรึกษาแบบ กลุ่ม ตาม แนวคิด เหตุผล อารมณ์ และ พฤติกรรม โดย ใช้ ดนตรีเป็น สื่อ เพื่อ พัฒนา ความ ฉลาด ทาง อารมณ์ และ ทักษะ การ รู้ เท่าทัน สื่อ สังคม ออนไลน์ ของ วัยรุ่น ในกรุงเทพมหานคร. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 10(1), 116-127.

เอกสารประกอบการสอน คำสอน ตำรา และหนังสือ

 • อัษฎา พลอยโสภณ. (2563). จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพฯ, โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
 • 2563 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 2512232 สุขภาพจิตในการทำงาน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • 2562 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต.
 • 2561 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต.
 • 2560 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1051106 จิตวิทยสำหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต.

บทความ

 • อัษฎา  พลอยโสภณ. (27 ธันวาคม 2565). อุดมการณ์วิชาชีพครู "สู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พลิกโฉมการศึกษาไทย" . สยามรัฐ ปีที่ 73 ฉบับที่ 24970.

สื่อสังคมออนไลน์

Comments


  Add comment

  Fields marked by '*' are required.