ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์

สายด่วนคณบดี.jpg

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2539
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559

ประสบการณ์และการทำงาน

ตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2542 - 2549
ตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2549 - 2551
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (สังกัดกลุ่มวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2552 - 2555
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2555 - 2558
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2558 - 2559
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 - 2564
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน

งานเอกสาร ตำรา

วีณัฐ  สกุลหอม. (2563). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์: บริษัท โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

วีณัฐ  สกุลหอม. (2562). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์: บริษัท โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

งานวิจัย

ศิโรจน์ ผลพันธิน, สุขุม เฉลยทรัพย์, จิระ จิตสุภา, วีณัฐ สกุลหอม. (2565). การเรียนแบบผสมผสานและยืดหยุ่น. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วีณัฐ สกุลหอม, เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์, จิระ จิตสุภา, อลงกรณ์ เกิดเนตร. (2564). การศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชันในแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับ

            นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วีณัฐ สกุลหอม, พรเทพ ลี่ทองอิน, มงคลชัย บุญแก้ว, อัษฎา พลอยโสภณ. (2563). การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แบบมีส่วนร่วม.

            กรุงเทพ : กองทุนสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.

สุมาลี พูลสวัสดิ์, วีณัฐ สกุลหอม. (2563). การศึกษาความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียน

            ปัญญาวุฒิกร โดยใช้กระดานสอนอ่าน. กรุงเทพ :มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

พรเทพ ลี่ทองอิน ,วีณัฐ สกุลหอม, ทิพสุดา คิดเลิศ, มงคลชัย บุญแก้ว. (2563). โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

            ในศตวรรษที่ 21. (กำลังดำเนินการ)

กาญจนา เดชภิญญา, วีณัฐ สกุลหอม. (2562). การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

            โรงเรียนวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชุลีพร อิสโร, วีณัฐ สกุลหอม. (2562). การศึกษาความสามารถด้านการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

            โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง.กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดวงพร เผือกเงิน, วีณัฐ สกุลหอม. (2562). การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบโดยการสอนแบบสาธิตของนักเรียนออทิสติก

           โรงเรียนเพชบุรีปัญญานุกูล. กรุงเทพ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รัตติกาล สุทรกิจ, วีณัฐ สกุลหอม. (2562). ความสามารถการเรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันของ เด็กออทิสติกชั้นอนุบาล 3. กรุงเทพ :

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วีณัฐ สกุลหอม. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

            กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วีณัฐ สกุลหอม,ทิพสุดา คิดเลิศ. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธรัตนาราม ศูนย์การศึกษา

            ทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ศิโรจน์ ผลพันธิน, สุขุม เฉลยทรัพย์, จิระ จิตสุภา, วีณัฐ สกุลหอม. (2565). การเรียนแบบผสมผสานและยืดหยุ่น: การจัดการเรียนแบบพลวัตในภาวะ

            ถดถอยทางการศึกษา. วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ 3, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

วีณัฐ สกุลหอม, พรเทพ ลี่ทองอิน, มงคลชัย บุญแก้ว, อัษฎา พลอยโสภณ. (2565). การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แบบมีส่วนร่วม.

            วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 8, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

สุมาลี พูลสวัสดิ์, วีณัฐ สกุลหอม. (2563). การศึกษาความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียน

            ปัญญาวุฒิกร โดยใช้กระดานสอนอ่าน. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 10, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

กาญจนา เดชภิญญา, วีณัฐ สกุลหอม. (2562). การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

           โรงเรียนวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์. วารสารร่มพฤกษ์ 37 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

วีณัฐ สกุลหอม. (2563). การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันตระกูล Google และ Microsoft. วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 25 :

           มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานด้านอื่น ๆ

1. ประธานกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. อนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. ประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน IQA และ SDU QA
4. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. กรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารและจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารและจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. วิทยากรบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11. วิทยากรด้านการจัดการศึกษาประเภทการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบุรี
12. คณะกรรมการทำความเข้าใจและพัฒนาข้อเสนอโครงการเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ภาคกลาง (2559)
13. คอลัมนิสต์ (นอกตำรากับอาจารย์วีณัฐ) หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ( 2550 - 2562) ,นักเขียนอิสระด้านการศึกษาเผยแพร่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า และหนังสือพิมพ์Onlineฯลฯ
14. บทความสร้างชื่อ ครูของแผ่นดิน เปลวเทียวปัญญา“สกู๊ปพิเศษการนำการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2559)

Poll Talk ep.92 : ครูไทยในวันครูโลก 2023 l สวนดุสิตโพล

Poll Talk Exclusive Ep.5 VUCA World ครูไทย ไปทางไหนดี?

poll talk ep.52 : ภัยสังคมในยุคโควิด - 19 l สวนดุสิตโพล

การบ้านเด็กไทย มีทำไมถ้าไม่จำเป็นและทำให้เด็กฉลาดขึ้นจริงหรือ? | Thairath ISSUE

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ SDU Direction 2566

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ SDU Direction 2565

Comments


    Add comment

    Fields marked by '*' are required.