ประวัติ ดร.เอื้ออารี จันทร

ดร.เอื้ออารี จันทร

Details

ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558                     ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547                     บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2539                     ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน         หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พ.ศ. 2550-2553            รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2548-2550            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2545-2548            หัวหน้าฝ่ายเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2540-2545           เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการสอน

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน        อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2547-2553            อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2540-2547           อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2539-1540            อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน         คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

Janthon, U., Songkram, N. and Kornaeekij, P. (2015). Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding System to Enhance Communication Skills for Caregivers Under Local Administrative Organization, Ministry of Interior, Thailand (Part I). Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174. 984-991.

เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์, พรชุลี ลังกา, ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง, เกษร ขวัญมา, ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ และเอื้ออารี จันทร. (2560). ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ. 12 (1) : 320-334.

ชนะศึก  นิชานนท์, เอื้ออารี  จันทร, สาธิดา  สกุลรัตนกุลชัย, ทิพวัลย์  ปัญจมะวัต และ ดวงกมล  ขำแสง. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

เอื้ออารี จันทร. (2557). การพัฒนาระบบการเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุลสาร

เอื้ออารี จันทร. (2560). Roadmap การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยตาม โครงการ รมป.2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

วีระพันธ์ ชมภูแดง และ เอื้ออารี จันทร. (2560). IPad เครื่องมือในการพัฒนาครูปฐมวัย.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

บทความออนไลน์

เอื้ออารี ทองแก้ว จันทร. (2558). ห้องเรียนอัจฉริยะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. เรียกใช้เมื่อ 14 พฤษภาคม 2560, สืบค้นจาก http://uaaree.dusit.ac.th/ wp-content/uploads/2015/12/บทความ-smart-classroom.pdf

ประสบการณ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  • พัฒนานวัตกรรม ระบบการเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี (Work-based Blended Learning and technological Scaffolding :WBSC)
  • ออกแบบและพัฒนารูปแบบการบูณาการเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • พัฒนากิจกรรมการการฝึกอบรมการใช้ Smart Classroom สำหรับกลุ่มผู้ดูแลเด็ก และ พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ออกแบบและวางระบบ CEDS 1 ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ที่ปรึกษาและวางแผนการพัฒนา e-Portfolio ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

Comments


    Add comment

    Fields marked by '*' are required.