อนุสรณ์ ทองโสภิต's profile picture อนุสรณ์ ทองโสภิต

ประวัติส่วนตัว

อนุสรณ์ ทองโสภิต's profile picture

ประวัติการศึกษา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) at สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2546

สาขาวิชาการจัดการความรู้ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552

Details

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริการสื่อโสตทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2546 - 2554
เจ้าหน้าที่ Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2554 - 2557
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2558 - ปัจจุบัน
Details

อนุสรณ์ ทองโสภิต's portfolios

อนุสรณ์ ทองโสภิต's groups

ความสามารถพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม AdobePhotoshop

- สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัติโนมัติ

- สามารถติดต่อผ่านทาง อีเมล์สวนดุสิต

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Details

อนุสรณ์ ทองโสภิต's friends

อนุสรณ์ ทองโสภิต's wall

No wall posts to display
View whole wall