มณีรัตน์ ธำรงรัตนา's profile picture มณีรัตน์ ธำรงรัตนา

portfolio

Details

Profile information

สังกัด      : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงาน  : ฝ่ายข้อมูลกลาง

  • First name: Maneerat
  • Last name: Thamrongrattana
  • Person ID: 2010-080
  • Display name: มณีรัตน์ ธำรงรัตนา
  • Industry: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • Business phone: 022445225
  • Email address: maneerat_tha@dusit.ac.th

Education history

Details

Employment history

Details

แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 1 (1กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

รอบที่ 1 (1กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

Job Description

 งานที่ดูแลรับผิดชอบ

ภาระงานหลัก

1. ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงแก้ไขได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
2. ออกแบบและพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น หรือเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    - เว็บไซต์หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย
    - เว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษา
    - เว็บไซต์กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ระบบบริหารงานบุลลากร (e-Profile)
    - ระบบประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. ออกแบบ พัฒนาและบำรุงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC) ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
5. ดูแลและควบคุมระบบการประชุม (Skype for Business)
6. ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของ Outsource ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ภาระงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
2. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ภาระงานนอกเวลาทำการ
1. ตรวจสอบปรับปรุงระบบสารสนเทศ ที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
2. ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Performance

ผลการดำเนินงาน

- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาพร้อมใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานได้

- เว็บไซต์มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

Work skills

ทักษะการทำงาน

1. สามารถซ่อมอาการเสียของคอมพิวตอร์ ด้าน hardware และ  software ได้

2. ให้คำปรึกษาเรื่องคอมพิวตอร์ ด้าน hardware และ  software ได้

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft ได้ 

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 2003 -2013 

5. สำรองและกู้ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาได้

6. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

7. ติดตั้งตรวจเช็ค Update Windows Application และโปรแกรมต่างๆได้

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบปัญหาทางด้านเทคนิคเบื้องต้นได้


Details

Personal skills

มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์

  • สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทางด้าน hardware และ  software ได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา php ได้