เบญญาภา ยวงอักษร's profile picture เบญญาภา ยวงอักษร

ประวัติส่วนตัว

เบญญาภา ยวงอักษร's profile picture

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • City/region: นนทบุรี
 • Country: Thailand
 • Fax number: 022445220
 • First name: Benyapa
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • Last name: Yuangaksorn
 • Mobile phone: 0906459642
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Display name: เบญญาภา ยวงอักษร
 • Person ID: 2006-055
 • Town: บางใหญ่
 • Email address: benyapa_yua@dusit.ac.th

ประวัติ

Personal information

Date of birth 19 August 1982
Place of birth กรุงเทพฯ
Gender Female

Goals

Personal goals

ใช้ชีวิตในทุกๆ วันอย่างมีความสุข

Academic goals

เรียนต่อในระดับปริญญาเอก

Career goals

รู้จักการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ไม่กลัวความท้าทายของงานที่จะเข้ามา และเสียสละได้ เพื่อส่วนรวมและองค์กร

และภายใน 2 ปีนี้ มี 2 เป้าหมายที่ต้องการทำให้ได้ คือ 

1. Microsoft certified specialist ระดับ Expert Version 2016

2. พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ

Skills

Personal skills

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้ Social Network ได้

Academic skills

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Work skills

- มีทักษะการทำงานเป็นทีม

- ลำดับความสำคัญของงานได้

- มีความตั้งใจ มีความมุมานะ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- เรียนรู้และปรับตัวได้ง่าย

History

Employment history
กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2558

ปฏิบัติงาน เลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศูนย์การศึกษา (ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ)

เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2548
Education history

MBA (Marketing) at มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2546 - 2548

BBA (Business English) at สถาบันเทคโนโลีราชมงคล (ธัญบุรี คลอง 6)
2543 - 2547

Certifications, accreditations and awards

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 56209000083064

เบญญาภา ยวงอักษร's friends

เบญญาภา ยวงอักษร's groups

เบญญาภา ยวงอักษร's wall

No wall posts to display
View whole wall

เบญญาภา ยวงอักษร's portfolios