วีณา พันธ์กุ่ม's profile picture วีณา พันธ์กุ่ม

Work skills

การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน และตามหลักจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

Details

Personal skills

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Matrix

- มีความรู้ความสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- สามารถติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น e-ffice, e-mail

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีจิตสำนึกที่ดี และให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ

- อุทิศเวลาในการทำงาน

Details

Personal goals

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และตามหลักการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก

Details

Career goals

การจัดเรียงหนังสือให้ตรงกับความประสงค์ของผู้มารับบริการ วางแผนในการปฏิบัติงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือแและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

Details

Academic skills

สามารถแก้ไขปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

Details

Academic goals

ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย

Details

ประวัติการศึกษา

การตลาด (บริหารธุรกิจ) at มหาวิทยาลัยสยาม
2535 - 2538

Details

ประวัติส่วนตัว

วีณา พันธ์กุ่ม's profile picture
  • First name: Veena
  • Last name: Pankoom
  • Town: กรุงเทพมหานคร
  • City/region: Bangkok
  • Mobile phone: 0890781479

วีณา พันธ์กุ่ม's portfolios

วีณา พันธ์กุ่ม's groups

วีณา พันธ์กุ่ม's friends