อัมพร กรวยทรัพย์'s profile picture อัมพร กรวยทรัพย์

Academic skills

สามารถแก้ไขปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

Details

Work skills

การจัดเก็บหนังสือบนชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และตามหลักการจัดเรียงหนังสือบนชั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก 

Details

Personal skills

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Matrix

-  มีความรู้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- สามารถติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Office, e-Mail

-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-  มีจิตสำนึก และให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ

-  อุทิศเวลาในการทำงาน

Details

Personal goals

การจัดเก็บหนังสือบนชั้นให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และตามหลักการจัดเรียงหนังสือบนชั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก 

Details

Career goals

การจัดเรียงหนังสือให้ตรงกับความประสงค์ของผู้มารับบริการวางแผนในการปฏิบัติงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

Details

ประวัติส่วนตัว

อัมพร กรวยทรัพย์'s profile picture
  • First name: Amporn
  • Last name: Kruaysab
  • Person ID: 2010-010
  • Occupation: เจ้าหน้าที่ตามประจำสัญญาจ้าง
  • Industry: มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • Business phone: 5321
  • Email address: amporn_kru@dusit.ac.th

อัมพร กรวยทรัพย์'s portfolios

อัมพร กรวยทรัพย์'s groups

อัมพร กรวยทรัพย์'s friends

ประวัติการศึกษา

พณิชราชดำเนิน
2535 - 2537

Details