จำนรรจา พลอยมุกดา's profile picture จำนรรจา พลอยมุกดา

PERSONAL DETAIL

จำนรรจา พลอยมุกดา's profile picture

ชื่อ - นามสกุล : นางจำนรรจา  พลอยมุกดา
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขบุคลากร : 2055 - 003
เลขประจำตัวประชาชน : 3101400896111


 

Social media accounts

WORK SKILL

 • มีความรู้ความสามารถและทักษะ ทางด้านการจัดการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
 • ความเชี่ยวชาญในด้านสถิติ การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

 • ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Access และ SQL Oracle

 • ทักษะทางด้านการบริหารจัดการงาน (Work Skills) มีการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

 • ทักษะทางด้านการบริหารจัดการคน (Human Skills) ความสามารถในการสั่งการ การกระจายอำนาจ และการทำงานเป็นทีม

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 • กำกับและดูแลการประมวลผลการจัดสอบให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

EDUCATION AND WORK HISTORY

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2537 - 2541)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2545 -2548)

การทำงาน

 • ปี 2542 – 2548 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2549 – 2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2552 – 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ปี 2559            พนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปี 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ปี 2548 อาจารย์ผู้สอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้นและวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2549 อาจารย์ผู้สอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น วิชาโครงสร้างข้อมูลและวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2550 อาจารย์ผู้สอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2551 อาจารย์ผู้สอนวิชาองค์การและการจัดการ วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการและวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2552 อาจารย์ผู้สอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น และวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2553 อาจารย์ผู้สอนวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือนและการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2554 อาจารย์ผู้สอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น และวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2555 อาจารย์ผู้สอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 • ปี 2552 – 2558 หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล
 • ปี 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Details

จำนรรจา พลอยมุกดา's portfolios