ทิพสุดา คิดเลิศ's profile picture ทิพสุดา คิดเลิศ

แฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)

ชื่อผู้รับการประเมิน
นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ (สายวิชาการ)

ตำแหน่งบริหาร

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน)

เริ่มเข้าปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ถึงปัจจุบัน
สังกัด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เป้าหมายทางการศึกษา

ความเป็นครู ไม่ได้เริ่มต้นที่..แปดโมงเช้าแล้วสิ้นสุด..หกโมงเย็น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนนิยาม..คุณครูว่า "ครู" ขอให้รู้ว่าครู เค้าเป็นกันทั้งชีวิต

Details

เป้าหมายส่วนตัว

ครูอาจจะไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะ "ครู"

Details

Education history

เทคโนโลยีการศึกษา (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) at Srinakharinwirot University
2549 - 2551

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ) at Suan Dusit Rajabhat University
June 2539 - March 2542

วิชาชีพครู (วิชาชีพครู) at สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
2539 - 2540

Details

ทิพสุดา คิดเลิศ's portfolios

ภาระงานหลัก

 1. ภาระงานบริหาร เป็นการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ และให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 2. ภาระงานสอน การสอนภาคปกติในรายวิชาทีกำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา การนิเทศนักศึกษา หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 3. ภาระงานบริการวิชาการ เป็นงานส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และงานบริการสนับสนุนที่มีผลต่อการนำความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก
 4. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่หน่วยงาน คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การบริหารงานของมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ พัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานกีฬา งานปฐมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย งานไหว้ครู และงานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มเรียนรู้หลักระดับหน่วยงาน CLG-A ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ "Online Information and Education Conference "
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารสำนักตามพันธกิจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT Award) 
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Details

ทิพสุดา คิดเลิศ's wall

No wall posts to display
View whole wall