ประดับศรี เนตรนี's profile picture ประดับศรี เนตรนี

Work skills

 • คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดในการประเมินประกอบการต่อสัญญาจ้างบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานระดับหน่วยงาน
 • คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ Online Information & Education Conference
 • คณะกรรมการการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online)
 • คณะทำงานกลุ่มเรียนรู้หลักระดับหน่วยงาน CLG-A ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Details

Academic skills

 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการห้องสมุด
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับองค์กร
 • มีความสามารถในการสอนผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดหา จัดการ และเผยแพร่สารสนเทศ
 • สามารถในการจัดการ และดำเนินงานห้องสมุดที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร
 • มีความรู้ในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HOHA (MATRIX)

 

 

Details

Personal skills

 •  มีความเป็นผู้นำ
 • ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงาน
 •  มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • มีทักษะในการทำงาน สร้างโอกาสในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
 
 

 

Details

Career goals

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

Details

Academic goals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

Details

Personal goals

ผู้บริหารด้านห้องสมุด

Details

ประวัติส่วนตัว

ประดับศรี เนตรนี's profile picture

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • First name: Pradabsri
 • Last name: Netnee
 • City/region: Bangkok
 • Business phone: 5305
 • Mobile phone: 0899921418
 • Fax number: 026687137
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Email address: pradabsri_net@dusit.ac.th

Education History

Master of Science (Information Technology) at Dhurakij Pundit University
June 2006 - April 2009

Degree B.A. (Library Sciences) at Ramkhamhaeng University
June 1986 - May 1991

Details

Employment History

Associate Directory of Academic Resources and Information Technology Suan Dusit Rajabhat University
2010 - 2014
Head of information Resources Development Department Suan Dusit Rajabhat University
2006 - 2010
Information Catalog : Staff Suan Dusit Rajabhat University
2000 - 2005
Details

ประดับศรี เนตรนี's portfolios

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด

 1. วางแผน กำกับ ดูแล และประเมินการดำเนินงานในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ
 3. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้งานห้องสมุด และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุด
 5. จัดทำแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะกระทำในอนาคต เป็นการเตรียมการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบคำถาม
  และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ในการปฏิบัติงาน
  ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 8. พัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
 9. ให้คำปรึกษาทางด้านเอกสารสนเทศ หรือบรรณารักษ์แก่สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เพื่อพิจารณาจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร
  แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ
 11. กำกับ ดูแล การจัดซื้อ จัดหาทรัพยากร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 12. ควบคุม ดูแล โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 13. ควบคุม ดูแล การบริการยืม-คืนระหว่างศูนย์การศึกษา Inter Library Loan
 14. ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพ
 15. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ
 16. สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 17. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของสถาบันฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

หน้าที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. คณะทำงานกลุ่มเรียนรู้หลักระดับหน่วยงาน CLG-A ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. คณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. กรรมการการประเมินกิจกรรม 5ส. ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ Online Information & Education Conference 
 11. คณะกรรมการการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online)
 12. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. คณะกรรมการศูนย์การศึกษาอาเซียน (SDU : ASEAN Studies Center) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประดับศรี เนตรนี's friends

ประดับศรี เนตรนี's wall

No wall posts to display
View whole wall