ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่บริการสื่อโสตทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2546 - 2554
เจ้าหน้าที่ Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2554 - 2557
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2558 - ปัจจุบัน