ความสามารถพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม AdobePhotoshop

- สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัติโนมัติ

- สามารถติดต่อผ่านทาง อีเมล์สวนดุสิต

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย