ประวัติการศึกษา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) at สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2546

สาขาวิชาการจัดการความรู้ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552