ปภาวิน ปัญญาใส's profile picture ปภาวิน ปัญญาใส

Career goals

1. งานดูแลพัฒนาระบบ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ
     1.1. ดูแลพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ทุกศูนย์การศึกษา
     1.2. ดูแลพัฒนาระบบ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เครื่องคืนหนังสือ(Sorter) และประตู MRT
     1.3. การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาเว็บไซต์ EDLRU, EDLTV
     1.4. งานพัฒนา Application ของสำนักวิทยบริการ
2. งานดูแลระเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ
     2.1. ระบบสำรองข้อมูล (Veam)
     2.2. ระบบ Active directory
     2.3. ระบบ Mail
3. พัฒนาและปรับปรุง ระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

Details

Work skills

 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • High technical competence
 • Able to program in PHP,JavaScript,HTML5,Delphi, C, C#, .NET, Perl, Java
 • Able to Relational Database in Oracle, Mysql, MS SQL
 • Able to program in iOS or Android programming
 • Able to command line interface on Unix, Linux
 • Service mind
Details

Personal goals

 1. ดูแลพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ทุกศูนย์การศึกษา
 2. ดูแลพัฒนาระบบ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เครื่องคืนหนังสือ(Sorter) และประตู MRT
 3. พัฒนา Application
 4. งานเฉพาะกิจตามบันทึกข้อความ
Details

Personal skills

 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • High technical competence
 • Able to program in PHP,JavaScript,HTML5,Delphi, C, C#, .NET, Perl, Java
 • Able to Relational Database in Oracle, Mysql, MS SQL
 • Able to program in iOS or Android programming
 • Able to command line interface on Unix, Linux
 • Service mind
Details

เกี่ยวกับเรา

 • First name: Paphawin
 • Last name: Panyasai
 • Display name: ปภาวิน ปัญญาใส
 • Business phone: 022445332
 • Mobile phone: 0957096369
 • Occupation: พนักงานมหาวิทยาลัย
 • Industry: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการศึกษา

Computer Engineering (Degree Bachelor) at Sripathom University
01/05/2540 - 31/12/2544

Details

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • High technical competence
 • Able to program in PHP,JavaScript,HTML5,Delphi, C, C#, .NET, Perl, Java
 • Able to Relational Database in Oracle, Mysql, MS SQL
 • Able to program in iOS or Android programming
 • Able to command line interface on Unix, Linux
 • Service mind
Details

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ทุกศูนย์การศึกษา
 2. ดูแลพัฒนาระบบ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เครื่องคืนหนังสือ(Sorter) และประตู MRT
 3. พัฒนา Application
 4. งานเฉพาะกิจตามบันทึกข้อความ
Details

ปภาวิน ปัญญาใส's groups

ปภาวิน ปัญญาใส's friends

ปภาวิน ปัญญาใส's wall

No wall posts to display
View whole wall

ปภาวิน ปัญญาใส's portfolios

ประวัติการฝึกอบรม

โปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint
11/02/2013
โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ Altiris
12/02/2013
HP INSIGHT CONTROL:MANAGEMENT FUNDAMENTALS
13/03/2013
HP MATRIX OE:INFRA ORCHESTRATION INTEGRATION
14/03/2013
MANAGING HP 3PAR DISK ARRAYS
15/03/2013
หลักสูตร VMWare
12/05/2013
Palo Alto Firewall
18/07/2013
การบริการสารสนเทศด้วย เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies)
05/03/2014

อบรม Symantec AntiVirus + NAC

เรียนรู้การจัดทำหนังสือในรูปแบบ e-Book สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เอกสารการอบรม หรือทำรายงานการประชุม และอื่นๆ เพื่อสร้างแล่งข้อมูล E-Library หรือ Digital Library เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่

เรียนรู้การใช้งาน ระบบ e-library ในการยืม-คืนหนังสือ การใช้งานโปรแกรมอ่านหนังสือ ทั้งบน PC , iPhone, Android

การดูแลระบบ Active Directory Service และการจัดการกับ Group Policy รวมถึงระบบ DNS และการทำ Remote Access ผ่าน Windows 2012 การจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัยบน Windows 2012 เช่น Network Access Protection และการใช้งาน Windows Deployment Services

การใช้งานระบบเน็ตเวิร์คขั้นสูงในการใช้งาน DNS,DHCP,File Service และ Dynamic Access Control รวมถึงการทำ Network Loadbalancing และ Clustering และสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Active Directory ขั้นสูงเช่นการทำ Distributed ADDS, Certificates, RMS และ Federation Service

หลักสูตรพื้นฐาน Arduino และ Raspberry PI การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ และพื้นฐาน IoT
18/05/2015
หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์ Internet of things สถาปัตยกรรมระบบและการเชื่อมต่อ Cloud services
20/05/2015

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้งใช้งานระบบฮาดูป (Hadoop) ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera Hadoop (CDH) ในเนื้อหาเป็นการลงมือปฏิบัติคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ให้ทำงานร่วมกัน โดยจะเรียนรู้กันตั้งแต่ส่วนของระบบไฟล์แบบกระจายที่เรียกว่า Hadoop Distributed File System (HDFS) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่บนระบบฮาดูปที่เรียกว่า MapReduce รวมถึงซอฟต์แวร์แวดล้อมที่มาทำงานบนระบบอย่าง Pig, Hive และ Sqoop เพื่อใช้จัดการกับข้อมูลในรูปภาษาสคริปต์ ภาษาในลักษณะ SQL การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (DBMS) ผู้เรียนจะได้ศึกษาไปทีละขึ้น ได้ใช้คำสั่งที่จำเป็นต่อการดูแลระบบ รวมถึงการอ่านและวิเคราะห์ Log File

Details